Mẫu Biên Bản Thanh Tra Bảo Vệ Môi Trường Mới Nhất 2023

Hoạt động xin chia sẻ Mẫu Báo cáo kiểm tra môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT. Đây là mẫu biên bản được lập trong quá trình kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, thông tư này hiện đã hết hiệu lực. Bạn có thể tham khảo các ví dụ khác về công việc bảo tồn để thay thế.

Dưới đây là Mẫu số 07: Phiếu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đây là biểu mẫu được lập ra để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Xin vui lòng tham khảo.

(Đầu tiên)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

(dấu treo của cơ quan thành lập hội đồng hoặc cơ quan chủ trì tổ chức giám định)

(địa điểm), ngày… tháng… năm…

BẢNG XẾP HẠNG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Họ và tên: …

2. Nơi làm việc: (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, fax)

3. Đối tượng: (chỉ ghi tối đa 02 lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm lớn nhất và liên quan đến thẩm định đánh giá tác động môi trường)

4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn: …

5. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định: số… ngày… tháng… năm… của…

6. Tên dự án:…

7. Ý kiến ​​về Báo cáo đánh giá tác động môi trường (được lựa chọn bằng cách ký tên vào 01 trong 03 ô: 7.1, 7.2 hoặc 7.3 dưới đây):

7.1. Xuyên không chỉnh sửa hay thêm bớt:

7.2. Thông qua với điều kiện phải sửa đổi, bổ sung:

7.3. Không vượt qua:

8. Cập nhật và thay đổi bình luận (nếu có)

……………………

9. Các kiến ​​nghị và yêu cầu đối với dự án khi thẩm định, phê duyệt kết quả đánh giá tác động môi trường

……………………

(nơi gặp mặt), ngày… tháng… năm…

VIẾT ĐÁNH GIÁ VIẾT
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan giám định hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện việc giám định.

Quy trình Thanh tra bảo vệ môi trường dưới đây được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, thử nghiệm và xác nhận thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết; Lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Hiện mẫu này đã hết hạn sử dụng, Hoatieu liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

NHẬT KÝ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Đoàn thanh tra theo Quyết định số /QĐ-…ngày …năm 20..…ngày (Tên công ty) đối với kiểm tra bảo vệ môi trường đối với dấu “…”, thực hiện kiểm tra tại:

Tên mối quan tâm: …………………………………………………….. . ……………………………………………. .. … ………….

Địa chỉ:………………………………………… . ………

Điện thoại: Fax:………….

1. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:(ghi họ tên Trưởng đoàn và các thành viên có mặt)

2. Đại diện cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:(ghi họ, tên, chức vụ của những người có mặt)

III. nội dung kiểm tra

– Kiểm tra thực trạng bảo vệ môi trường từ”(Tên công ty)“theo quy định của pháp luật làm căn cứ phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, môi trường Nghĩa vụ bảo vệ.

– Lấy mẫu xác minh số liệu nguồn thải của cơ sở (nếu có).

1. Nhận xét: Nhận xét chi tiết về hoạt động và việc thực hiện bảo vệ môi trường của các cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụ thể:

2. Tổng quan về hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

– Cho các công ty: Các thông tin liên quan bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư/ĐKKD/Giấy phép đầu tư số, ngày…tháng……cấp bởi (cơ quan…); loại hình sản xuất; năm hoạt động; khu vực sản xuất; số lượng công nhân sản xuất; Tóm tắt quy trình kỹ thuật sản xuất; sản phẩm và năng lực vận hành/thiết kế; hiện trạng trang thiết bị (công nghệ mới, cũ, lạc hậu,…); hóa chất sử dụng (loại, lượng); Nguyên liệu, vật liệu sản xuất (chủng loại, số lượng); nhiên liệu sản xuất (chủng loại, số lượng); tiêu thụ nước trung bình (m3/Ngày); Nguồn cung cấp (nước ngầm, nước mặt hay nước máy). Thông tin khác.

– Đối với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đề nghị bổ sung: Thông tin về số dự án đã được cấp phép đầu tư; số công trình đang xây dựng; số lượng công ty trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Bảng tổng quan tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các công ty trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Thông tin bảo vệ môi trường

– chưa/chưa lập, xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; làm bảo vệ môi trương; kế hoạch bảo vệ môi trương.

– Thực hiện quan trắc môi trường thường xuyên.

– Đăng ký và đóng thuế môi trường đối với nước thải? (đã/chưa thực hiện; số phí đã nộp, số phí đã nộp đến nay…?).

Về vấn đề nước thải: Lượng nước thải trung bình (m3/ngày, phát sinh từ: đời thường, công nghiệp…); Hệ thống xử lý nước thải (có/không nếu có tóm tắt công nghệ xử lý); Nguồn nước thải (sông, suối, ao, hồ, mương…); chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải xử lý theo tiêu chuẩn/quy chuẩn nào hay theo quy định nào?); Kết quả phân tích nước thải (đạt/không đạt).

– Về khí thải: Khí thải đến từ đâu? Hệ thống xử lý khí thải (nếu có bản mô tả công nghệ xử lý, loại thiết bị xử lý); Nó có gây ô nhiễm không khí không (nếu có thì loại chất gây ô nhiễm nào?).

– Về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: Các loại chất thải rắn thông thường (loại, lượng/tháng); Thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại? Cơ quan thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và tiêu hủy. Chất thải nguy hại (loại, số lượng); Bạn đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại chưa?; thu thập, phân loại và lưu trữ; Tổ chức (cá nhân) kinh doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý? Các biện pháp xử lý chất thải rắn khác (nếu có).

– Tiếng ồn: Nguồn gây tiếng ồn và biện pháp giảm thiểu tiếng ồn?

4. Biện pháp bảo vệ môi trường

– Đã có biện pháp bảo vệ môi trường.

– Các biện pháp bảo vệ môi trường còn tồn tại, chưa được thực hiện.

1. Ý kiến ​​của thành viên đoàn kiểm tra

2. Kết luận: Hãy giải thích những ưu và nhược điểm; phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có).

VII.Ý kiến ​​của cơ sở/chủ khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Biên bản được lập hồi… giờ… ngày… tháng… năm… lúc… và được đọc cẩn thận cho những người dự họp nghe.

Người sở hữu

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

trưởng đoàn thanh tra

(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện các cơ quan tham gia (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra và chủ cơ sở ký tắt vào góc dưới bên trái của từng trang báo cáo (trừ trang cuối cùng).

Trên đây là Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường mới nhất 2023. Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính.

Web: doanphuongkimlien.com
Categories: Biểu Mẫu
#Mẫu #Biên #Bản #Thanh #Tra #Bảo #Vệ #Môi #Trường #Mới #Nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *