Top 10 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2022-2023

Đề thi sơ cấp 2 lớp 3 môn Toán

Top 10 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2022 – 2023 có đáp án gồm 10 đề thi có đáp án kèm theo giúp học sinh ôn tập và rèn luyện kiến ​​thức để học kì đạt kết quả cao nhất. Vui long tham khảo thông tin đo

Đề thi toán lớp 3 giữa kì 2 Chứa các dạng câu hỏi của chương trình toán học kì 3 2, được biên soạn phù hợp với khả năng của học sinh lớp 3 nhằm giúp các em ôn tập và nắm vững các dạng bài tập sẽ gặp trên lớp. Đề thi sơ cấp 2 lớp 3 môn Toán đến đây. Mời bạn đọc tham khảo và tải file về máy để xem đầy đủ 10 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 mới nhất.

Đề thi trung cấp lần 1 toán lớp 2 số 3 số 1

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Các số gồm: chín nghìn chín mươi được viết là:

9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn nhất đến bé nhất?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

2. Cho đường tròn tâm O

Điền vào chỗ trống tên của đoạn văn (…)

Top 10 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2022-2023

– Bán kính…….

– đường kính ……….

– O là tâm của ………….

3. a) Đặt tính rồi tính:

7368-5359

……………………..

……………………..

……………………..

1405×6

…………..

…………..

…………..

b) Tìm x:

2009: x = 7

…………..

……………………..

……………………..

4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 224 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi khu đất.

Giải pháp

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. Trong một năm:

a) Những tháng nào có 30 ngày?

b) Những tháng nào có 31 ngày?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

1.1. Đáp án đề thi trung cấp môn toán lớp 2 số 3

Đầu tiên.

a, C. 9090

b, C.7852; 7582; 7285; 7258

2.

– Bán kính OA, OB

– Đường kính AB

– O là trung điểm của AB

3.

a, 7368 – 5359 = 2009

1405 x 6 = 8430

b, 2009: x = 7

x = 2009 : 7

x = 287

5.

a) Những tháng có 30 ngày là: Tháng 4, 6, 9, 11

b) Những tháng có 31 ngày: Tháng Giêng, mồng 3, mồng 5, mồng 7, mồng 8, mồng 10, mồng 12 tháng Giêng

Đề thi trung cấp lần 2 môn toán lớp 2 số 2

TOÁN HỌC – Thời gian: 40 phút

bài 1.(1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (M1)

a) Số liền trước số 2000 là:

A. 2001

ví dụ: 2099

Khoảng năm 1999

chết 1899

b) Cho dãy số 4793; 4739; 4379; 4397. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 2. Tính rồi tính (M2)

a) 4839 + 3624

…………………………..

………………………………………… …….. ……………

b) 9090 – 1989

…………………………..

……………………………………………. .. ……… ……….

c) 476×4

…………………………..

……………………………………………. .. ………………………

d) 2240 : 7

…………………………..

…………………………..

…………………………..

a) 5294 + 879

…………………………..

…………………………..

…………………………………….. … .

…………………………..

…………………………..

b) 9900 – 9099

…………………………..

…………………………..

…………………………………….. … .

…………………………..

…………………………..

c) 526×37

…………………………..

…………………………..

…………………………………….. … .

…………………………..

…………………………..

d) 5569 : 8

…………………………..

…………………………..

…………………………………….. … .

…………………………..

…………………………..

bài 3 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (M1)

a) Chữ số La Mã IX là:

A. Chín

B. Tám

C. Mười một

D. Mười

b) Ngày 29 tháng 3 năm 2018 là thứ năm. Ngày 3 tháng 4 cùng năm là ngày gì?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

bài 4 Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB sau (điền M vào dưới dòng thích hợp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 3

bài 5 (2 điểm)

a) Tìm y:

yx9 = 2772 : 2

b) Tính giá trị biểu thức:

1753 x (482 : 2 – 237)

bài 6. Điền vào chỗ trống.

Đề thi sơ cấp 2 lớp 3 môn Toán

Đồng hồ A hiển thị…………………….

…………………….

bài 7 Có 3 chiếc tàu chở dầu, mỗi chiếc chở 2790 lít dầu. Lượng dầu này được chia đều cho 9 cửa hàng. Hỏi mỗi nhánh nhận được bao nhiêu lít dầu?

Giải pháp:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

bài 8 Nhập câu trả lời đúng.

Mỗi hộp gồm 60 bánh. Cô giáo mua cho lớp 3A 6 hộp bánh ngọt và chia đều cho các bạn, mỗi bạn 2 hộp. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

bài 9 Đúng ghi Đ, sai ghi WILL

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 năm 2021

  • Trong hình bên, MN là đường kính.
  • Trong hình bên dưới, OQ là bán kính.
  • Trong hình bên dưới, OP là đường kính.
  • Trong hình dưới đây, Q là tâm của đường tròn.

2.1. Đáp án đề thi trung cấp môn toán lớp 2 số 3

Bài 1:

a, khoảng năm 1999

b, đúng thứ tự: 4379; 4397; 4739; 4793.

Bài 2:

a) 4839 + 3624 = 8463

b) 9090 – 1989 = 70101

c) 476 x 4 = 1904

d) 2240 : 7 = 320

Bài 3:

a, A. Chín

Bài 4.5: Học sinh tự giải

Bài 6:

Đồng hồ A chỉ: 13 giờ 50 phút hoặc 2 giờ kém 10 phút

bài 7 Có 3 chiếc tàu chở dầu, mỗi chiếc chở 2790 lít dầu. Lượng dầu này được chia đều cho 9 cửa hàng. Hỏi mỗi nhánh nhận được bao nhiêu lít dầu?

Giá:

Số dầu ở cả 3 xe là:

2790 x 3 = 8370 (lít)

Hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu là:

8370 : 9 = 930 (lít).

đề thi trung cấp lần 3 môn toán lớp 2 số 3 số 3

Câu 1: 1 điểm.

A. Số tiếp theo của số 6359 là:

6358

B.6349

C. 6360

Đ.6369

b, Trong các số: 8572, 7852 -5872 – 8752 số lớn nhất là:

A-8572

B-8752

C-7852

D-5872

Câu 2: 1 điểm.

Cùng năm đó, ngày 27 tháng 3 là thứ năm, vậy ngày 30 tháng 3 là ngày gì?

Câu 3: 0,5 điểm.

Các số gồm bốn trăm năm mươi nghìn bảy nghìn lẻ tám là:

A.57408

B. 4578

C.54708

D.5478

Câu 4: 0,5 điểm

Số lớn nhất có bốn chữ số và số bé nhất có hai chữ số, tích của chúng là:

A.99990

89991

C.9999

d 10000

Câu 5: 1 điểm

Chu vi hình vuông là 20 m, các cạnh là:

80m

b.5m

C. 4m

mất 16m

II.Tự luận

Câu 1: 2 điểm. (đặt số và đếm):

A. 1729 + 3815

B. 1927 x 4

Khoảng 7280 – 1738

D.8289:9

Câu 2: 1 điểm.

Tìm Y: 4536 : Y = 9

Câu 3: 2 điểm.

Một trại gà trong 3 ngày đẻ được 3150 quả trứng. Hỏi 8 ngày như vậy trại gà thu được bao nhiêu quả trứng?

Câu 4: 1 điểm.

Đọc tên các hình tam giác, hình vuông trong hình bên.

Đề thi trung cấp 2 lớp 3

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 số 3

Câu hỏi 1:

– Đáp số: C. 6360

– Số lớn nhất: B -8752

Câu 2: Hôm nay là chủ nhật

Câu 3:

A.57408

Câu 4:

Trả lời: 99990

Câu 5:

Đáp án B. 5m

II.Tự luận

Câu hỏi 1:

ví dụ: 1729 + 3815 = 5544

ví dụ: 1927 x 4 = 7708

Xấp xỉ 7280 – 1738 = 5542

D 8289 : 9 = 921

Câu 2:

Y = 504

Đề kiểm tra giữa kì 4 môn toán lớp 3 câu 2 số 4

Một câu hỏi

Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong các số: 4257, 4725, 4572, 4527 số lớn nhất là:

  1. 4257 B. 4725 C. 4572 D. 4527

Câu 2. Một người đi hết 480 m trong 6 phút. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu mét? (Khoảng cách mỗi phút là như nhau.)

  1. 720m B.640m C. 800m D. 900m

Câu 3. Em hãy tìm ?, em biết: 8462 – ? = 762

MỘT?=8700B. ? = 6700C ? = 7600 ? = 7700

Câu 4. Số nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A.10101 B.10001 C.10000 D.11111

Câu 5. Hôm nay là thứ năm. 10 ngày sau là ngày thứ mấy?

A. Thứ năm B. Thứ sáu C. Thứ bảy D. Chủ nhật

Câu 6. Mẹ sinh con năm 25 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi khi con 9 tuổi?

A. 33 tuổi B. 35 tuổi C. 34 tuổi D. 25 tuổi

Câu 7. Phép tính nào sau đây đúng?

A a : 1 = a B b : 1 = 1 C a : 0 = 0 D 1 : b = b

B. Tiểu luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

3561 + 5459 8215 – 3976 2317 × 4 1395 : 5

Câu 2. Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống

Một) : 3=2864 b) × 2 = 9232 – 5986

Câu 3. Có 5530tôi Nước được bao gồm trong 5 xô. Hỏi 4 hộp như vậy đựng được bao nhiêu?

lít?

Đặt 4*. Đối với phép chia có dư, thương là 1307, số dư là 6 và là số dư lớn nhất Vậy ước của phép chia này là bao nhiêu?

……….

Tải file về máy để xem toàn bộ Trắc nghiệm 10 học kì 2 môn Toán lớp 3.

Mời các bạn xem thêm ở phần đào tạo trong khu vực hình dạng Vui lòng.

Web: doanphuongkimlien.com
Categories: Biểu Mẫu
#Top #Đề #thi #giữa #học #kì #môn #Toán #lớp #năm #học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *